Hirdetmény, az óvodai beíratási eljárásról

Az óvodai beiratkozásra a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) értelmében a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerülhet sor.

A Lippói Óvodai Társulás Társulási Tanácsának döntése alapján a 2016/2017. nevelési évben az óvodaköteles gyermekek óvodába történő beiratkozásának kijelölt időpontja a Lippói Óvoda tekintetében:

2016. május 9. és 10. (hétfő, kedd 08:00-16:30 óráig).
 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A 2016/2017-es nevelési évben a 2012. szeptember 1. és 2013. augusztus 31. között született gyermekek válnak óvodai nevelésre kötelezetté. (A 2013. augusztus 31. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2017. szeptember 1-től kezdődik.) Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § bekezdése alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.


 Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni a:

  • gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek TAJ-kártyáját
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a beíratásra kötelezett gyermeket, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.

Lippói Óvodai 7781 Lippó, Ifjúság utca 2., amely a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pont a) alpontja szerinti óvodai nevelést (német nemzetiségi) folytat. A felvételi körzete pedig kiterjed Bezedek, Ivándárda, Kislippó, Lippó és Sárok teljes településére.

A többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése: olyan különleges bánásmódot igénylő gyermek integrált nevelése, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján érzékszervi (csak enyhén hallássérült), enyhén értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd.

A gyermek felvételéről (átvételéről) az óvoda vezetője – harminc napon belül- óvodai jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről a – döntést megalapozó indokolással- az óvoda vezetője köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt). Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

Az óvoda beíratási, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő)- a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül- a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indít. A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz. A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé. 

Lippó, 2016. április 4.

Lippói Óvodai Társulás
7781 Lippó, Kossuth L.u. 84.


Lovas Miklós
Lippói Óvodai Társulás
elnöke

Fogászati hétvégi ügyelet

Dr Dudás Béla
7773 Villány Oportó utca 3.
Tel: 72/492-713

Orvosi hétvégi ügyelet

Bólyi Egészségcentrum
7754 Bóly, Szabadság u. 1/b
Tel: 69/ 368-180

Mohács Városi Kórház

7700 Mohács, Szepessy tér 7.
Tel: 69/511-150

Segítség, ha baj van

Mentők:          104
Rendőrség:  107
Tűzoltók:        105
Segélyhívó:   112